1

Đối với đường sắt làm mới, cải tạo và sửa chữa lớn, cho phép sai lệch khoảng cách má trong giữa 2 ray là bao nhiêu?

 • A

   

   +6 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và 1435 mm

   

 • B

  +4 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và 1435 mm

   

 • C

  +4 mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và +6 mm và -2 mm với khổ đường 1435 mm

   

 • D

  +6mm và -2 mm với khổ đường 1000 mm và +4 mm và -2 mm với khổ đường 1435 mm