1

Khi chiều dài cống thoát nước qua nền đường sắt từ 10 – 20 m thì

đường kính tối thiểu của cống phải là bao nhiêu?

 • A

   

   0,50 m

   

 • B

  0,75 m

   

 • C

  1,00 m

   

 • D

  Tùy theo vị trí và điều kiện cụ thể để quyết định đường kính nhỏ

  nhất