1

Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1000 mm, khoảng cách tim đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

 • A

  5,0 – 4,0 – 3,5 (m)

 • B

  4,0 – 4,0 – 4,0 (m)

   

 • C

  4,0 – 4,0 – 3,8 (m)

   

 • D

  4,0 – 3,8 – 3,5 (m)