1

Trường hợp tổng thầu thực hiện hình thức hợp đồng EPC thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì tổng thầu được hưởng chi phí quản lý dự án thế nào sau đây?

 • A

  Được hưởng một phần chi phí quản lý dự án phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc quản lý dự án do chủ đầu tư giao và được thỏa thuận trong hợp đồng tổng thầu.

 • B

  Được hưởng toàn bộ chi phí quản lý dự án như trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án

 • C

  Quản lý dự án là trách nhiệm của tổng thầu, không có chi phí cho khoản mục này

 • D

  Các đáp án trên đều sai