1

Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí gồm những nội dung nào sau đây?

 • A

  Chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác

 • B

  Chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá máy và thiết bị thi công

 • C

  Chỉ số giá của một số vật liệu chủ yếu.

 • D

  Bao gồm các nội dung trên