1

Công cụ dùng để biểu diễn hệ thống khe nứt của khối đá trong báo cáo khảo sát địa chất công trình khu vực đường hầm là gì?

 • A

   Đồ thị hoa hồng

 • B

  Đồ thị Xavarenxki

 • C

  Đồ thị vòng tròn lớn

 • D

  Một trong ba loại trên