1

Đường thủy nội địa được phân cấp theo

 • A

   Kích thước sông/kênh

 • B

   Kích thước tầu

 • C

  Lượng hàng

 • D

  Tầm quan trọng