1

Về mặt cấu tạo nút giao thông cùng mức ngoài đô thị, theo TCVN405 – 2005 chia làm mấy loại?

 • A

  1 loại

 • B

   2 loại

 • C

  3 loại

 • D

  4 loại