1

Hệ số dùng nước không điều hòa ngày là:

 • A

  Tỷ số giữa ngày dùng nước lớn nhất và ngày dùng nước nhỏ nhất trong năm.

 • B

  Tỷ số giữa ngày dùng nước lớn nhất và ngày dùng nước trung bình trong năm.

 • C

  Tỷ số giữa ngày dùng nước ngày nhỏ nhất và ngày dùng nước trung bình trong năm.

 • D

  Tỷ số giữa ngày dùng nước nhỏ nhất và ngày dùng nước lớn nhất trong năm.