1

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công ai là người phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước?

  • Người quyết định đầu tư

  • Chủ đầu tư

  • Giám đốc Ban quản lý dự án

  • Không phải các đáp án trên