1

Nhà thầu khảo sát xây dựng có quyền nào dưới đây?

 • A

  Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy định của hợp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng

   

 • B

  Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng

   

 • C

  Thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp

  đồng khảo sát xây dựng

   

 • D

  Cả 3 phương án trên đều đúng