1

Khi nào công trình đơn vị trong trạm xử lý nước cấp tối thiểu phải có 2 đơn nguyên?

 • A

   

  Khi công suất trạm từ 1.000 m3/ngđ trở lên

   

 • B

  Khi công suất trạm từ 2.000 m3/ngđ trở lên

   

 • C

  Khi công suất trạm từ 3.000 m3/ngđ trở lên

   

 • D

  Khi công suất trạm từ 5.000 m3/ngđ trở lên