1

Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1435 mm, khoảng cách tim đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

 • A

   

   5,0 – 4,3 – 4,0 – 4,0 – 4,0 (m)

   

 • B

  5,0 – 4,5 – 4,0 – 4,0 – 3,8 (m)

   

 • C

  5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,8 – 3,5 (m)

   

 • D

  4,5 – 4,0 – 3,8 – 3,5 – 3,1 (m)