1

Trên đường thẳng trong khu gian đối với đường sắt khổ 1000 mm, bề rộng từ tim đến vai đường tương ứng với các cấp đường không được nhỏ hơn giá trị nào?

 • A

   

   4,0 – 3,5 – 3,1 (m)

   

 • B

  3,5 – 3,1 – 2,9 (m)

   

 • C

  3,1 – 2,9 – 2,7 (m)

   

 • D

  2,9 – 2,7 – 2,5 (m)