1

Trường hợp nào độ dốc dọc trong ga được phép thiết kế với độ

dốc lớn hơn 2,5?

 • A

   

  Ở vùng đồng bằng

   

 • B

  Ở vùng núi

   

 • C

  Ở vùng đặc biệt khó khăn, ga không có dồn dịch

   

 • D

  Ở vùng đặc biệt khó khăn, ga không có dồn dịch và đảm bảo điều kiện khởi động