1

Đối với dự án quan trọng quốc gia có công nghệ hạn chế chuyển giao sử dụng vốn đầu tư công thì cơ quan nào sau đây thẩm định thiết kế công nghệ?

 • A

  Sở Xây dựng

 • B

  Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

 • C

  Chủ đầu tư xây dựng

 • D

  Hội đồng thẩm định nhà nước