1

Bến dạng trụ va neo cập hay được xây dựng cho các bến chuyên dụng dầu khí vì

 • A

   Dễ phỏng chống cháy nổ

 • B

  Thuận lợi trong quá trình khai thác

 • C

   Dễ neo cập

 • D

  Công nghệ hút rót