1

Đường kính của mỗi trục ống đứng thoát nước:

 • A

  Thay đổi theo lưu lượng tính toán của mỗi tầng.

 • B

  Không thay đổi theo cả chiều cao của ống.

 • C

   Thay đổi theo số lượng ống nhánh đấu nối vào.

 • D

  Thay đổi theo chiều cao công trình.