1

Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng đối với công trình nào sau đây?

 • A

  Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng

 • B

  Toàn bộ các cấp

 • C

  Cấp đặc biệt, cấp I và cấp II

 • D

  Công trình quan trọng quốc gia