1

Hệ tọa độ của lưới khống chế thi công phải là:

 • A

  Hệ tọa độ giả định

   

 • B

  Hệ tọa độ đã dùng trong các giai đoạn khảo sát và thiết kế công trình

   

 • C

  Hệ tọa độ nhà nước

   

 • D

  Một trong các phương án trên