1

Khối lượng riêng của đất được xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng, tiến hành đồng thời với hai thí nghiệm và lấy giá trị trung bình khi chênh lệch giữa hai kết quả không quá:

 • A

  0,01 g/cm3

   

 • B

  0,03 g/cm3

   

 • C

  0,02 g/cm3

   

 • D

  0,05 g/cm3