1

Chủ đầu tư không có trách nhiệm nào dưới đây?

 • A

  Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng

   

 • B

  Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan

  đến công tác khảo sát

   

 • C

  Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán cho công tác khảo sát xây dựng

   

 • D

  Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật