1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các

công việc nào dưới đây?

 • A

  Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng

 • B

  Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng

 • C

  Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình

 • D

  Các công việc nêu tại điểm a, b và c