1

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong tài liệu nào sau đây?

 • A

  Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

 • B

  Báo cáo nghiên cứu khả thi

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Báo cáo kinh tế kỹ thuật.