1

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào
sau đây?

 • A

  Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng

 • B

  Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình

 • C

  Chủ trương đầu tư xây dựng

 • D

  Loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát và bước thiết kế