1

Hãy cho biết cách tính hệ số phân bố ngang của cầu dầm và cầu bản đặt chéo một góc θ so với dòng chảy ?

 • A

  Tính như cầu đặt thẳng nhưng khoảng cách s giữa các dầm lấy bằng s/cosθ.

 • B

  Tính như đối với cầu đặt thẳng sau đó nhân với hệ số điều chỉnh c1.

 • C

  Tính như đối với cầu thẳng sau đó nhân với hệ số điều chỉnh tgθ/c1.

 • D

   Tính như đối với cầu thẳng sau đó nhân với hệ số điều chỉnh 1- c1(tgθ)3/2