1

Lưu lượng thực tế chảy ra ở các vòi nước trong nhà phụ thuộc vào:

 • A

  Áp lực nước tại vòi.

 • B

   Kích thước lỗ của vòi.

 • C

  Gồm đáp án a và b.

 • D

  Đương lượng tính toán của vòi.