1

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập phục vụ công tác nào sau đây?

 • A

  Lập tổng mức đầu tư xây dựng

 • B

  Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

 • C

  Đáp án a và b đều đúng

 • D

  Đáp án a và b đều sai