1

Lập Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế – kỹ thuật

xây dựng công trình phải căn cứ vào?

 • A

  Quy hoạch quản lý lưu vực sông và quy hoạch phát triển kinh tế – xã

  hội của vùng có liên quan đến dự án

   

 • B

  Quy hoạch thủy lợi và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của vùng

  có liên quan đến dự án

   

 • C

  Quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của vùng có liên quan đến dự án

   

 • D

  Quy hoạch tài nguyên nước và quy hoạch môi trường của vùng có

  liên quan đến dự án