1

Có 2 phương án A và B với IRRB>IRRA>MARR, phương án được chọn là:

 • A

  A

 • B

  B

 • C

  Chưa xác định

 • D

  Cả A vàB