1

Tốc độ thiết kế tương ứng của đường sắt cấp 1, cấp 2, cấp 3 khổ 1000 mm không được vượt quá trị số nào sau đây?

 • A

   

  150, 120, 70 km/h

   

 • B

  120, 100, 60 km/h

   

 • C

  120,100, 60 km/h

   

 • D

  110, 80, 50 km/