1

Sự phân chia thành các cấp kỹ thuật đường sắt là dựa trên yếu tố nào?

 • A

   

  Năng lực vận chuyển của tuyến đường

   

 • B

  Vận tốc thiết kế của tuyến đường

   

 • C

  Cả đáp án a và đáp án b

   

 • D

  Đáp án a hoặc đáp án b