1

Đường sắt khổ 1000 mm và đường sắt khổ 1435 mm được phân

thành mấy cấp kỹ thuật?

 • A

   

  Khổ 1000 mm không phân cấp và khổ 1435 mm là 2 cấp

   

 • B

  Khổ 1000 mm là 2 cấp và khổ 1435 mm là 3 cấp

   

 • C

  Khổ 1000 mm là 3 cấp và khổ 1435 mm là 3 cấp

   

 • D

  Khổ 1000 mm là 3 cấp và khổ 1435 mm là 5 cấp