1

Các cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia được phân theo nhóm:

 • A

   

  Đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

   

 • B

  Đường sắt cao tốc, đường sắt thường và đường sắt đô thị

   

 • C

  Đường sắt khổ 1000 mm, đường sắt khổ 1435 mm và đường sắt lồng

   

 • D

  Cả ba đáp án trên