1

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án nào sau đây?

 • A

  Dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư;

 • B

  Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên

 • C

  Dự án do Thủ tướng Chính phủ giao

 • D

  Bao gồm tất cả các dự án trên.