1

Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong trường hợp nào?

 • A

  Thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc xác định giá xây dựng công trình

 • B

  Thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc thẩm tra giá xây dựng công trình

 • C

  Cả nội dung a và b

 • D

  Không nội dung nào ở trên