1

Ống hút của máy bơm nước thải:

 • A

  Cần đặt ngang với cốt trục máy bơm.

 • B

  . Cần đặt dốc hướng về máy bơm với độ dốc không nhỏ hơn 0,001.

 • C

  Cần đặt dốc hướng về máy bơm với độ dốc không nhỏ hơn 0,005.

 • D

  Cần đặt dốc hướng về máy bơm với độ dốc không nhỏ hơn 0,01.