1

Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?

 • A

  Quy chuẩn kỹ thuật,

 • B

   Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt

 • C

  Theo yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.

 • D

  Cả phương án a,b,c