1

Mạng lưới gồm các điểm có tọa độ được xác định chính xác và được đánh dấu bằng các mốc kiên cố trên mặt bằng xây dựng và được sử dụng làm cơ sở để bố trí các hạng mục công trình từ bản vẽ thiết kế ra thực địa là:

 • A

  Lưới khống chế cơ sở

   

 • B

  Lưới khống chế thi công

   

 • C

  Lưới khống chế đo vẽ

   

 • D

  Lưới khống chế đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn