1

Chủ đầu tư không có quyền nào dưới đây?

 • A

  Tự thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

   

 • B

  Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư

  vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập;

   

 • C

  Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

   

 • D

  Yêu cầu tư vấn khảo sát sử dụng kết quả khảo sát của dự án liền kề.