1

Diện tích mặt bằng của trạm bơm giếng khoan tối thiểu là bao

nhiêu m2

 • A

   

  8 m2

   

 • B

  12 m2

   

 • C

  16 m2

   

 • D

  20 m2