1

Vỏ hầm đường bộ hình móng ngựa được xây dựng từ loại đường cong nào sau đây?

 • A

   

  Nửa đường tròn phần vòm và hai đoạn tường thẳng.

   

 • B

  Đường cong 3 tâm.

   

 • C

  Đường cong 5 tâm

   

 • D

  Quá nửa đường tròn bán kính R