1

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án nào sau đây?

 • A

  Dự án từ nhóm B trở lên

 • B

  Dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành quản lý

 • C

  Đáp án a và b đúng

 • D

  Các dự án trên địa bàn phụ trách