1

Trường hợp nào cần phải kiểm toán để thiết kế đường lánh nạn đảm bảo an toàn chạy tàu?

 • A

  Khi tàu xuống dốc lớn và dài

 • B

  Ở trước ga có tổ chức tàu chạy suốt

 • C

   Trên đường cong có bán kính nhỏ hơn 300 m

 • D

  Khi tàu chạy trên đoạn dốc có chênh cao từ đỉnh dốc tới chân dốc lớn hơn 10 m