1

Hệ số làn xe m không được dùng cho những trường hợp nào?

 • A

  Trạng thái giới hạn mới.

 • B

  Khi số làn chất tải là 2.

 • C

   Trạng thái mỏi và khi sử dụng hệ số phân bố ngang tính theo các công thức lập sẵn trong Tiêu chuẩn 22TCN 272-05.

 • D

  Khi sử dụng các phương pháp phân tích chính xác