1

Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?

 • A

  Nhà thầu thiết kế

 • B

   Nhà thầu Khảo sát

 • C

  Tư vấn giám sát

 • D

   Chủ đầu tư