1

Hệ số an toàn dùng để đánh giá?

 • A

   

  Mức độ ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng chung cho từng hạng mục công trình và nền

   

 • B

  Mức độ ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng cục bộ cho từng hạng mục công trình và nền

   

 • C

  Mức độ ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng chung và cục bộ cho từng hạng mục công trình và nền

   

 • D

  Mức độ ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng, chuyển vị cho từng hạng mục công trình và nền