1

Kết cấu vỏ hầm của đường hầm xuyên núi có bao nhiêu dạng mặt cắt?

 • A

   

  4

   

 • B

  5

   

 • C

  6

   

 • D

  7