1

Đường cong Fenner-Pacher phản ánh mối quan hệ nào sau đây?

 • A

   

  Giữa áp lực lên biên hạng và chuyển vị vách hang đào.

   

 • B

  Giữa tỉ lệ áp lực sau giải phóng ứng suất tác dụng lên kết cấu chống

  đỡ và chuyển vị vách hang đào.

   

 • C

  Giữa áp lực tác dụng lên kết cấu chống đỡ và chuyển vị vách hang

  đào.

   

 • D

  Giữa áp lực tác dụng lên kết cấu và biến dạng tương đối của vách

  hang đào