1

Trên mặt cầu dùng chung với đường bộ có cần thiết phải đặt ray hộ bánh hay không? Nếu có thì khoảng cách giữa má ray hộ bánh và má ray chính (δ) là bao nhiêu?

 • A

  Không cần thiết

 • B

  Cần thiết khi đường cong có bán kính dưới 500 m và δ = 60 – 70 mm

 • C

  Cần thiết phải đặt và δ = 50 mm

 • D

  Cần thiết phải đặt và δ = 60 – 70 mm